• Reglement club van 50

 • Reglement

  Reglementen “Club van 50” Voetbal Vereniging Eenrum

  1. Doelstelling
  De Club van 50 heeft ten doel het financieel ondersteunen van de Voetbal Vereniging Eenrum te Eenrum voor investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden.

  2. Lidmaatschap

  • Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 50,00 te betalen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen in de kantine van de V.V. Eenrum, via de website van de V.V. Eenrum of bij één van de Commissie leden.
  • Het lidmaatschap geldt voor de periode 1 september tot en met 31 augustus en wordt aan het eind van deze periode automatisch met een jaar verlengd.
  • De “Club van 50” kan onbeperkt leden hebben. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  3. Wat krijgt een lid ervoor terug
  Leden van de “Club van 50” krijgen een vermelding op het ledenbord in de kantine van de V.V. Eenrum, een vermelding in het cluborgaan “De Keeper” en een vermelding op de website van de V.V. Eenrum op de pagina “Club van 50” – Leden. De “Club van 50” zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de leden van de “Club van 50”. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.

  4. Financiën
  De geldmiddelen van de “Club van 50” bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en eventuele donateurs. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 50,00. De jaarlijkse bijdragen worden in de eerste week van september per machtiging geïncasseerd van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer. Eventueel is contante betaling aan één van de commissieleden mogelijk.

  5. Verzoek tot sponsoring
  Ieder lid van de Club van 50 en ieder lid van de V.V. Eenrum kan een sponsoraanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt. Toewijzing van gelden kan via een verzoek tot sponsoring, maar ook kunnen gelden jaarlijks gereserveerd worden . De Commissie “Club van 50” beoordeelt de aanvraag en neemt zelfstandig een besluit over eventuele honorering van de aanvraag. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor de V.V. Eenrum.

  6. Beheer
  De dagelijkse gang van zaken wordt door de Commissie “Club van 50” uitgevoerd. De Commissie is belast met het beheren van de “Club van 50”, waaronder het administreren, behandelen van aanvragen en het overige wat ter tafel komt betreffende de “Club van 50”. De Commissie “Club van 50” bestaat uit vijf personen, met ieder een gelijke stemverhouding. Leden van de Commissie worden door de Commissie zelf voorgedragen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur van de VV Eenrum. Jaarlijks wordt ten minste één keer schriftelijk verslag gedaan aan de leden van de activiteiten en van de inkomsten en uitgaven. De gang van zaken zal ook op de website te volgen zijn.
  De Commissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • John Pijpker – Voorzitter
  • Bjurn Faber – Secretaris
  • Sybolt Lindenberg – Penningmeester
  • Lineke Nienhuis – Algemeen
  • Wim Nube Jr. – Algemeen

  7. Opzegging

  • Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer:
  • Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt. Ontzetting gebeurt schriftelijk
  • De Voetbal Vereniging Eenrum besluit de “Club van 50” op te heffen. Opzegging gebeurt dan schriftelijk, met een opzegtermijn van een maand
  • Het lid komt te overlijden
  • Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerst volgende periode.

  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een periode eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor de gehele periode verschuldigd.

  8. Algemeen
  In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie.